top of page

PRESENTING MY SCHOOL PROJECT

Get in Touch
Home: Welcome

BESZÁMOLÓK

2019 nyár

2019 nyarán kollégáink nyolc különböző továbbképző kurzuson vettek részt. Élményeikről és tapasztalataikról itt olvashattok.

interculturality_edited.jpg
Home: Text
Home: Blog Feed

ERASMUS+ DAY

2019.10.10.

Kedves Kollégák! Kedves Tanárjelöltek!
Szeretettel meghívunk Benneteket az ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium Erasmus+ Napi rendezvényére. A tavalyi év során több kollégánk külföldi szakmai továbbképző tanfolyamokon vett részt az iskola nyertes Erasmus+ pályázatának keretein belül. Most pedig szeretnénk a továbbképzéseken szerzett módszertani tudást és tapasztalatokat megosztani Veletek. A rendezvényen a Tempus Alapítvány munkatársa is részt vesz, akitől a közoktatásban dolgozók pályázati lehetőségeiről és diákjaink külföldi tanulmányi útjaival kapcsolatban is tájékoztatást kaphatunk.
Várunk Benneteket szeretettel!
Időpont: 2019. október 10. (csütörtök)
Helyszín: ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium (1088, Trefort utca 8.)


Read More
Home: Text

Az ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium az egyetem gyakorlóiskolájaként alapvető
fontosságúnak tartja, hogy diákjai minél nyitottabbak és felkészültebbek legyenek a 21. század
kihívásaira, és rendelkezzenek azokkal a készségekkel (pl. kritikus gondolkodás, együttműködés,
autonóm tanulás, kreativitás, problémamegoldás, erőszakmentes kommunikáció), amelyek
elengedhetetlenek ahhoz, hogy megállják a helyüket a világban az iskola elvégzése után is. Az iskola
pedagógiai programja nagy hangsúlyt helyez a fent említett kompetenciák fejlesztésére, és ehhez a
tanároknak ismerniük kell azokat az eszközöket és módszereket, amelyek segítségével ezeket
fejleszteni tudják. A tantestület tagjai maguk is nyitottak az új szemlélet befogadására, és már eddig
is több nemzetközi projektet szerveztek a diákoknak a készségfejlesztés érdekében. Ezek azonban
többnyire egyéni kezdeményezések voltak, amelyeket a jövőben szükséges lesz intézményi szinten
is összehangolni. Ezért fogalmazódott meg az a hosszú távú intézményi cél, hogy az iskola az
Erasmus+ program keretén belül a kollégák módszertani fejlesztését követően nemzetközi
kapcsolatokat alakítson ki más országok intézményeivel, lehetőséget biztosítva a tanároknak a
tapasztalatcserére és a diákoknak nemzetközi projektekben való együttműködésre. Ehhez az első
lépés az Erasmus+ KA1-ben való részvétel, amelyre most nyolc kollégát delegál az intézmény.
A résztvevők valamennyien idegennyelv-szakos pedagógusok, akik jelenlegi vagy majdani
vezetőtanárként a tanárképzésben is aktív szerepet vállalnak. Az egyetemi hallgatókkal való munka
megköveteli a folyamatos fejlődést, az elméleti ismeretek és a módszertani eszköztárak állandó
megújítását. Ezért vállalkoznak a kollégák örömmel a projektben való részvételre. Iskolai
tevékenységük mellett rendszeresen tartanak továbbképzéseket más iskolákban tanító kollégáknak,
ezért az új ismeretek széles körű terjesztésére számos alkalommal lesz lehetőségük.
A projekt a „Nyitottan a világra – a 21. század iskolája” címet viseli, és két fő fejlesztési célt kíván
megvalósítani: a diákok 21. századi készségeinek fejlesztése az új módszerek és eszközök
segítségével, amelyeket a kollégák beépítenek mindennapi gyakorlatukba, valamint partneriskolák
keresése jövőbeli cserekapcsolatok kialakításához, amely alkalmat teremtene a tantestület tagjainak
minél szélesebb körű bevonására a további projekttevékenységekbe, és ez által az interdiszciplináris
kooperáció erősítésére. A résztvevők ezek fényében választották a nemzetközi keretek között
megvalósuló, különböző kompetenciákra fókuszáló továbbképző kurzusaikat.
A mobilitások sikerének érdekében a kollégák részletes tervet készítettek, amiben pontosan
meghatározták a feladatokat, a sikerkritériumokat, a kurzusok előtti, alatti és utáni tevékenységek
körét. A hatás mérésére kérdőíves felmérések, illetve a kollégák által írt önreflexiós jegyzetek
szolgálnak. Az értékelésbe bekapcsolódik az iskolában működő mérés-értékelés munkacsoport is.
Eredményességi mutató lesz a következő intézményi projektre delegálható kollégák számának
emelkedése, az intézményi szintű kooperáció növekedése. A disszemináció több formában valósul
meg: az iskola keretein belül a tanárjelöltekkel való munka során, a kollégáknak és egyetemi
csoportoknak tartott bemutatókon, az iskolán kívül a gyakorlóiskolák együttműködésén alapuló
különböző fórumokon, konferenciákon, tanártovábbképző tanfolyamokon, illetve a különböző online
platformokon megjelentetett publikációkon keresztül. Hosszú távú cél a partneriskolai kapcsolat
kiépítése és a diákok bevonása a nemzetközi projektekbe, amivel az iskola demonstrálja, hogy
ténylegesen „nyitott a világra”.

Home: About My Project

ABOUT MY PROJECT

Knowledge Meets Curiosity

Having open-minded students who are capable of taking on 21st century challenges is of utmost
importance for ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium as a teacher training institute affiliated to
Eötvös Lóránd University. Students are expected to demonstrate skills, such as critical thinking,
cooperation, autonomous learning, creativity, problem-solving, assertive communication, which are
indispensable for them to succeed in life even after finishing school. The pedagogical programme of
the school puts great emphasis on developing the above listed skills, and the teachers must be
aware of the tools and methods that can enhance this development. The members of the staff are
open to new perspectives, and have already organised several international projects aiming to
develop students’ competences. However, these were individual initiatives and there appears to be a
need to synchronise this work at an institutional level. This is why a long-term institutional goal has
been set to establish international relations with partner schools, thus providing an opportunity for
teachers to share experiences and for students to cooperate in international projects. The first step
towards achieving this goal is to delegate eight colleagues to participate in Erasmus+ KA1 and
provide them with methodology training within the framework of an Erasmus project.
The participants are teachers of foreign languages as well as present and future mentors, all playing
an active role in teacher training. Working with university students requires continuous development,
and the constant renewal of trainers’ theoretical knowledge and methodology toolkit. This is why the
participants are eager to take part in the project. Apart from their mentoring work in school, they also
take part in teacher training events for teachers of other schools as trainers, therefore they will have a
number of opportunities to disseminate their freshly acquired knowledge.
The name of the project is ’Open to the world – 21st century school’ and has two main aims: develop
students’ 21st century skills with the help of new methods and tools which are integrated in the
participants’ everyday teaching practice, and find partner schools for further exchange programmes
which will involve many other colleagues and strengthen interdisciplinary cooperation within the
school. The participants have chosen their international courses focusing on different competences
in the light of these aims.
To ensure the success of the mobility project, the participants made a detailed plan in which they
clarified the tasks, the success criteria, and the different actions to be taken before, during and after
the courses. To measure the effect, they will use questionnaires and self-reflective diaries. The
evaluation of the project will partly be done by the assessment committee of the school. The effect
will also be measurable by the rising number of colleagues who can be delegated to similar projects
and are willing to cooperate at institutional level. Dissemination will take various forms. Participants
will pass on information while working with trainee teachers, hold workshops and have open classes
for colleagues and visiting groups of university students in the school. Externally they will give
presentations for colleagues working in similar teacher training institutions, at different conferences
and teacher training courses across the country, and publish articles on online platforms. To achieve
the long-term goal, international relationships will be built and students will be involved in
international projects, which will clearly demonstrate that the school is ’open to the world’.

Home: About My Project
Outdoor Study Group

“An investment in knowledge pays the best interest”

Benjamin Franklin

Home: Quote

CONTACT ME

8 Trefort u.
Budapest, 1088
Hungary

+3614604462 (school)

Thanks for submitting!

Home: Contact
bottom of page